Przedszkole Publiczne

szukaj >

Organy przedszkola

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

Rada Pedagogiczna

Przewodnicząca – mgr Barbara Mazur

 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

 Opracowywanie i zatwierdzanie  w formie uchwały:

1.  Projektu rozwoju placówki.

2. Organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3.  Programu wychowawczego placówki

4. Innowacji, eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych, które maja być prowadzone na terenie placówki.

5. Statutu placówki oraz zmiany w statucie.

6. Organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

8. Wniosków o skreśleniu dziecka z listy.

 

Opiniowanie w sprawach:

1. Organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

2.  Projektu planu finansowego placówki.

3.  Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

4. Propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.  Programów opracowanych przez nauczycieli i przyjmowanie do realizacji.

6.  Dopuszczania do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

 

Wnioskowanie w sprawach:

1  Doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Oceny pracy nauczyciela.

3. Odwołania dyrektora ze stanowiska kierowniczego.

 

 

Rada Rodziców - jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

a) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi

    wszystkich spraw przedszkola;

b) opiniowanie statutu przedszkola;

c) opiniowanie planu finansowego przedszkola

d) wyrażanie opinii w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i

    wychowania w przedszkolu.

 

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Rybicki, tel. (74) 832-49-31
Data modyfikacji: 2011/03/16 11:24:54
Redaktor: Marcin Rybicki